Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

— н.-д. та прикладна установа, ств. 7.Х.1994 в структурі апарату Верховної Ради України. Осн. завдання ін-ту: участь у фундам. та прикладних дослідженнях у сфері держ. управління сусп-вом і законопроектних робіт; координація участі наук, установ та ін. організацій у законотв. діяльності ВР України; розробка концепції розвитку законод. системи України та проектів програм законод. діяльності ВР України; аналіз практики застосування законів та ефективності їх дії, внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного зак-ва; порівн. дослідження систем зак-ва ін. країн, а також оптим. шляхів зближення нац. зак-ва із за-рубіж. зак-вом та міжнар. правом; розробка найбільш важливих законопроектів, проведення наук.-правової експертизи проектів окр. законод. актів, надання наук.-метод. допомоги комітетам ВР України у здійсненні законод. та контрольної діяльності; участь у підготовці до видання Верх. Радою України законод. актів та спец. юрид. л-ри. Н.-д. та законопроекта робота ін-ту поєднується з вид. діяльністю. Ін-т є офіц. видавцем багатотомного зб. «Закони України». Випущено ряд монографій та збірників наук, праць: «Вдосконалення законодавства України в сучасних умовах» (1996), «Конституція України — основа подальшого розвитку законодавства» (1997), «Проблеми державно-правової реформи в Україні» (1997), «Законодавство України та міжнародне право: проблеми гармонізації» (1998), «Коментар до Конституції України» (1997, 1998), довідник «Вчені-юристи України» (1998) тощо. В структурі ін-ту — 7 наук, відділів та 4 сектори, аспірантура. Директор ін-ту — доктор юрид. наук, чл.-кор. НАН України В. Ф. Опришко.

В. Ф. Опришко.

 

Схожі за змістом слова та фрази